Sản phẩm khuyến mại

VMF0005
Nạc vai

300,000

VMF0016
Ba chỉ

200,000

VMF0001-68975
Thăn nội

930,000

VMF0015
Bắp bò

334,000

VMF0014-21772
Cổ bò

300,000

Nông trại hiện đại bắc Mỹ

Đề xuất

Các sản phẩm được đề xuất